INSPIRES Sp. z o. o. wraz ze Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły realizuje projekt pt. Czas na zmianę ! w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 09.01 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 06.2022-05.2023r.

CELEM PROJEKTU jest: Wzrost aktywności zawodowej i społeczne oraz szans na znalezienie zatrudnienia u 65os.niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia z subregionu Radomskiego do 31.05.2023r. przez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze ścieżki reintegracji.

UCZESTNICY PROJEKTU:
Osoby niezatrudnione zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powiatu białobrzesmkiego, kozienickiego, lipskiego,przysuskiego, radomskiego, m.Radom, szydłowieckiego, zwoleńskiego i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w projektów pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

W szczególności:

  • Kobiety
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • osoby korzystające z pomocy społecznej